TFiF:s egna utskott

Bild: TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch 2013, arrangerat av programutskottet

Utskottet för arbetsmarknadsärenden

Utskottet för arbetsmarknadärenden har till uppgift är att handa arbetsmarknadsfrågor. Särskild vikt läggs vid samarbetet mellan Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens Akademikerförbund TEK eftersom medlemmar i TFiF också kan vara anslutna i TEK och på det sättet få rådgivning i t.ex. arbetsavtalsjuridik och intressebevakning. Därför har också TEK en representant i utskottet. Arbetsmarknadsutskottet utser också TFiF:s kandidater i TEK:s fullmäktigeval.

Utskottet De Yngres Råd

Målsättningen för utskottet är att få så många studeranden och nyutexaminerade som möjligt intresserade av TFiF samt att organisera serviceutbud och programverksamhet inriktat åt denna målgrupp.
Utskottet eftersträvar att alla studentföreningar (Datateknologerna vid Åbo Akademi, Kemistklubben vid Åbo Akademi, Teknologföreningen samt Wasa Teknologförening) samt ett antal utexaminerade är representerade i utskottet. Utskottets sida hittar du här

Stipendieutskottet

Stipendieutskottets uppgift är att avgöra vilka som ska beviljas stipendium när stipendierna lediganslagits. Utskottets sida hittar du här

TFiF:s och DIFF:s gemensamma utskott

Programutskottet

TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet

Seniorerna består av pensionärer inom TFiF och DIFF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i TFiF och DIFF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i TFiF och DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet

TFiF:s och DIFF:s kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser. Förslag till verksamhet kan skickas till utskottets sekreterare Lars Engström, e-post lars.engstrom(a)tfif.fi.

Etik- och miljöutskottet

TFiFs och DIFFS etikutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitetkters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.

Webbutskottet

TFiF.s och DIFF.s gemensamma kommunikationsutskott planerar vidareutvecklingen av föreningarnas gemensamma webbsystem och medlemsregister. Kommunikationsutskottet väljs för ett år i taget. Medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.