Medlemsavgifter 2017

Av TFiF:s medlemmar uppbärs en medlemsavgift som består av en basavgift och av medlemmens tillvalstjänster. Du kan kolla din basavgift och tillvalstjänster under fliken Tjänster (kräver inloggning)

Basavgiften

En medlems basavgift bestäms av tre komponenter:

  • Medlemskategori (Yngre medlem, Ordinarie medlem, Seniormedlem, Hedersmedlem). Dessa är baserade på TFiF:s stadgar. Även företag och organisationer kan vara medlemmar men dessa behandlas ej här.
  • Karriärstatus (Löntagare, Företagare, Pensionär, Studerande). Denna indelning är den lagstadgade kategoriseringen som bestämmer socialskyddet för resp. grupp.
  • Betalstatus (Nyutexaminerad, Normalavgift, Nedsatt avgift (t.ex. Gift/sambo, arbetslös, familjeledig), Utlandsmedlem, Avgiftsbefriad)

Basavgiften utgörs av en kombination av dessa tre komponenter och kan sålunda till exempel vara ”Ordinarie medlem, Löntagare, Normalavgift”. I basavgiften ingår vissa medlemsförmåner (främst tidningar och tillgång till TFiF:s webbsystem). Förmånerna i fråga nämns i fakturan på egna rader med 0-pris. En (1) Talentum-tidning är valbar ur ett givet sortiment. För betalstatusen är utgångspunkten ”Normalavgift” vilket gäller om inte medlemmen har anhållit om och/eller beviljats nedsatt avgift

Basavgiften innehåller alltså inte arbetstrygghetstjänster som TEK-medlemskap eller arbetslöshetskassan IAET, utan dessa är tillvalstjänster. Mera information om frivilliga tillvalstjänster och avgifter hittas längre fram i texten.

Basavgifterna för 2017 är följande:

130 euro (ordinarie TFiF-avgift)
Ordinarie medlemmar i Norden

97 euro (nedsatt avgift)
Pensionärer
Nyutexaminerade
Ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan), se nedan*)

97 euro (senioravgift)
Seniormedlemmar

65 euro (halv TFiF avgift)
Äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem
Arbetslös (baserat på ansökan), se nedan*)

24 euro (TFiF utlandsavgift)
Medlemmar utanför Norden (utan medlemsförmånstidningar)

0 euro (Avgiftsbefriad medlem vid TFiF)
Yngre medlemmar (studerande), ständiga medlemmar och hedersmedlemmar

Till ständiga medlemmar räknas personer som före utgången av år 1994 varit medlemmar i TFiF i 35 år.

Tillvalstjänster

Förutom basavgiften innehåller fakturan priset för olika frivilliga tillval. Ett dylikt tillval utgör medlemskapet i TEK. I radtexten beträffande TEK-medlemskapet nämns separat huruvida medlemsavgift till arbetslöshetskassan IAET ingår. För studerande, av vilka inte uppbärs annan medlemsavgift, skrivs avgiften till IAET på egen fakturararad.

OBS! Utelämning av en delavgift vid betalningen registreras inte som en avbeställning av tjänsten i fråga. Detta gäller också medlemsavgiften och medlemskapet som helhet.

Avgifterna för tillvalstjänsterna är följande:

254 euro TFiF/TEK-medlem i Norden / löntagare med a-kassa
149 euro TFiF/TEK-medlem i Norden / löntagare utan a-kassa
149 euro TFiF/TEK-medlem i Norden / företagare utan a-kassa
39 euro TFiF/TEK-medlem / pensionär
0 euro TFiF/TEK-medlem / studerande
44 euro Tidningen Talouselämä för TFiF/TEK-medlemmar i Finland
163 euro Tidningen Talouselämä för TFiF/TEK-medlemmar i Europa
145 euro Tidningen Talouselämä för TFiF/TEK-medlemmar i Övriga världen
105 euro IAET a-kassa avgift för studerande

Dessutom kan nedsättning av TFiF/TEK avgiften komma i fråga i speciella livssituationer. Lägre avgift gäller för medlem som samtidigt är medlem i ett annat Akava-fackförbund.

För medlemmar bosatta utanför Norden gäller följande tillvalstjänster:

42 euro Gula Bladet per post utanför Norden
45 euro TEK medlemskap utan a-kassa
105 euro IAET-kassamedlemskap för TFiF/TEK medlem (i specialfall)
38 euro Forum för Ekonomi och Teknik utanför Norden
24 euro Tekniikka & Talous i Summa tjänst. Läs mera om alla tidningsförmåner här


Nedsatt medlemsavgift

Nedsatt medlemsavgift kan beviljas i olika karriär- och livssituationer. Situationen som motiverar nedsättningen bör förmodas pågå minst 3 månader under ett kalenderår. Nedsatt avgift kan beviljas i följande fall:

  • Medlem som är familjeledig (föräldra- eller vårdledig). Beviljas för 10 mån i taget, ansökan bör förnyas. Intyg från FPA bör bifogas ansökan.
  • Medlem som fullgör värnplikt. Beviljas för 6 mån i taget, ansökan bör därefter förnyas.
  • Ordinarie medlem som idkar fortsättningsstudier (en utredning över den ekonomiska situationen bifogas ansökan). Beviljas för 6 mån i taget, ansökan bör därefter förnyas.
  • Ohälsa är också grund för nedsatt avgift. Beviljas för 6 mån i taget, ansökan bör därefter förnyas. Läkarintyg bifogas till ansökan.
  • Äkta makar, vilka båda är medlemmar i TFiF (gäller också samboende) betalar halv avgift så att den ena medlemmen beviljas 50 % rabatt på TFiF-avgiften. ”Äkta makar” -avgift beviljas på särskild skriftlig anhållan (den som kommit i åtnjutande av denna rabatt behöver inte varje år på nytt anhålla om rabatten). Äkta maka/make eller sambo med halv avgift erhåller inte medlemsförmånstidningar. Nedsatt TEK-avgift beviljas inte för äkta makar och samboende.
  • Medlem som är arbetslös (senaste betalningsanmälan från arbetslöshetskassan bifogas ansökan). Beviljas för 6 mån i taget, ansökan bör därefter förnyas.

Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till.

Seniorer

Medlem som varit som varit inskriven som ordinarie medlem i 35 år oberoende om han/hon är pensionerad har rätt till seniorstatus. Kontakta kansliet för att uppdatera din status i detta fall.

Nyutexaminerade

Som nyutexaminerad övergår man till ordinarie medlemskap och erlägger nedsatt avgift till TFiF under de 12 första månaderna från utexamineringsdatum (ev. TEK-avgift erläggs till sitt fulla belopp).