TFiX Mentoring

Inom mentoringprogrammet TFiX hjälper medlemmarna i TFiF och DIFF varandra i frågor kring professionell utveckling och yrkesliv. Du som TFIF-medlem eller DIFF-medlem kan bli Adept och få en egen Mentor som hjälper dig med din karriärutveckling och dina frågeställningar om jobb och utbildning.
Du kan också bli Mentor och uppleva glädjen i att kunna hjälpa en annan medlem genom att dela med dig av din erfarenhet och visdom.

Mentoringprogrammet startar varje höst med nya mentoringpar. Du anmäler ditt intresse att delta i TFIX Mentoringprogram genom att fylla i en intresseanmälan på webben.

Programmet börjar med ett gemensamt kick-off seminarium varefter mentorparen fortsätter arbetet i egen takt. Mentor och adept kommer överens om arbetssätt och processens längd – rekommendationen är att mentorparen träffas ca en gång i månaden.
TFIX styrgruppen tillhandahåller basmaterial och stöder mentorparen vid behov.

Fyll i din intresseanmälan

Intresseanmälan för årets runda är öppen 25.8.2016 - 27.9.2016.

Du kan anmäla dig till TFIX-mentoringprogrammet oberoende om din målsättning är att bli en bättre chef, en bättre ingenjör, att göra en kometkarriär inom näringslivet, en expertroll inom den offentliga sektorn, en forskarbana på högskolan, en självständig företagarroll etc.

På basen av inkomna ansökningar matchar TFiX Styrgruppen ihop lämpliga Mentorer och Adepter. Ansökningarna behandlas konfidentiellt inom TFiX Styrgruppen och endast kontaktuppgifterna delges det tilldelade mentorparet.
Ett bra mentoringförhållande bygger på konfidentialitet och ömsesidig respekt mellan Mentor och Adept.


Tidtabell för mentoringprogrammet 2016 - 2017

Ansökningstid för mentoringprogrammet öppen 25.8.2016 - 27.9.2016
Resultaten från matchningen tilldelas mentorparen vecka 41
TFiX kick off med Ronnie Grandell 27.10
TFiX träff för mentorer datum öppet
TFiX avslutningsseminarium 10.5Vad är TFiX Mentoring

Programmet är grundat år 2003 av Intressegruppen för Ledarskap och Ungdomsutskottet och är

• En Medlemsförmån som TFIF och DIFF bjuder på
• Frivillig och görs utan ersättning
• Konfidentiell mellan Mentor och Adept
• Räcker så länge båda vill
• Kräver aktivitet speciellt av Adepten

TFiX Mentoring är inte:

• Arbetsförmedling eller rekrytering
• Gratis konsultering
• Möjlighet för Mentorn att berätta gamla historier
• Endast för ”karriärkometer”
• Ger inga garanterat rätta lösningar
• Fritar inte Adepten från eget ansvar

Varför bli Adept?

• Möjlighet att testa sina planer och tankar, diskutera nya utmaningar eller problemsituationer
• Möjlighet att förtydliga sina målsättningar samt kartlägga styrkor och svagheter
• Möjlighet att diskutera karriärplanering och avancemangsmöjligheter med en neutral person
• Möjlighet att skapa nya kontakter, nätverk, idéer, samarbete

• Chans att tillsammans behandla och utveckla bl.a.
• Ledarskapsfärdigheter
• Utmaningar i arbetet
• Tidsanvändning och stresshantering
• Kombinering av arbete och familjeliv

En bra Adept

• Är motiverad att utvecklas och reserverar tid för mentoringprocessen
• Är öppen för nya idéer och synvinklar
• Vågar föra fram sina egna åsikter och synpunkter
• Kan både ta och ge feedback
• Är beredd att bearbeta sina känslor och värderingar
• Tar ansvar för sin egen inlärning

Varför bli Mentor

• Mentoring är primärt till för att stöda Adepten men även Mentorer upplever ofta stort mervärde av processen, bl.a:
• Tillfälle att dela erfarenheter, åsikter och kunnande med en lyhörd, motiverad diskussionspartner
• Utveckla sina coaching-, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter
• Få nya idéer och synpunkter av Adepten
• Tillfälle att reflektera över de egna valen och den egna karriären
• Networking med likasinnade Mentorer och Adepter

En bra Mentor

• Har fungerat flera år i samt är aktiv inom arbetslivet
• Är motiverad att ställa upp och hjälpa en yngre ingenjör under ca ett halvår
• Är vidsynt, har god människokännedom och bra samarbetsförmåga
• Kan avsätta tid för mentoringmöten ca 2h/månad