Stipendier

TFiF lediganslår varje år betydande penningsummor att delas ut i form av stipendier. Följande stipendier utdelas.

Stipendier utdelas för

- teknologers studier utomlands
- studier
- studieresor
- teknologers utlandspraktik
- idrottsverksamhet

Observera att vi fr.o.m. den 28.3 övergått till elektronisk ansökan för stipendier. Länken till ansökan hittar du under redogörelserna för stipendietyp i texten nedan.

Stipendier för teknologers studier utomlands

Tekniska Föreningens stiftelse beviljar två gånger årligen stipendier för teknologers studier utomlands. Stipendierna är avsedda för TFiF-anslutna teknologer som har för avsikt att minst fyra månader studera vid en utländsk högskola.

För utdelningen av stipendierna gäller följande regler:

1. Stipendierna är avsedda för teknologer, vilka är medlemmar i TFiF och som har för avsikt att studera vid en utländsk högskola. Studierna bör omfatta en tidsperiod om minst fyra månader.
2. Ansökningarna riktas till Styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland, Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors.
3. Stipendiaten bör senast inom en månad efter avslutade utlandsstudier till TFiF:s styrelse inlämna en kort redogörelse över studieperioden samt bifoga en kopia av det utländska studieprestationsutdraget. TFiF har möjlighet att publicera reseberättelser på sina webbsidor.
4. Ifall studierna utomlands inte blir av är stipendiaten tvungen att återbetala hela stipendiesumman.

Stipendierna lediganslås två gånger per år (vår och höst). Ansökningarna bör vara inlämnade senast den 30 april alternativt den 31 oktober.

Fyll i din stipendieansökan elektroniskt här.

Kom ihåg att bifoga alla bilagor.
Om godtagbara skäl föreligger kan också senare under året inkomna ansökningar beaktas. Ansökan bör dock göras före studierna utomlands inleds.

Stipendier ur TFiF:s donationsfonder


Stipendier utdelas ur följande Tekniska Föreningens i Finland donationsfonder:
C Hausens donationsfond, Hyvinge fabriks Ab stipendiefond, John Stenberg seniors stipendiefond, Diplomingenjör Hugo Eklunds fond, Familjen Alex. Ärts Stipendiefond, Freywid Wegelius fond.

Stipendier delas ut för:
- Studier
- Studieresor
- Utlandspraktik
- Forskningsarbeten inom sanitetsteknik

  1. Stipendierna utdelas för medlemmar i Tekniska Föreningen och kan ansökas av diplomingenjörer, arkitekter och yngre medlemmar.
  2. Stipendier som delas ut för att stöda och sporra i studier. Motivera alltid din ansökan.
  3. Mottagaren av stipendier för studieresor och utlandspraktik bör senast en månad efter avslutad resa lämna in en kort redogörelse över resan. TFiF kan publicera berättelsen på TFiF:s hemsidor. Ifall resan inte företas är stipendiaten tvungen att återbetala hela stipendiesumman. Ansökan om stipendium bör göras före resan företas.
  4. Ansökningarna riktas till Tekniska Föreningen i Finland, Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors.


Stipendierna lediganslås två gånger per år (vår och höst). Ansökningarna bör vara inlämnade senast den 30 april alternativt den 31 oktober.

Fyll i din stipendieansökan elektroniskt här.

Understöd för idrottsverksamhet

TFiF har reserverat ett anslag om 1700 euro för idrottsverksamhet. Anslaget skall användas för TFiF-medlemmars idrottsutövning, närmast för lagsport. Om det finns lag som till övervägande del består av TFiF-medlemmar och som t.ex. spelar handboll, volleyboll, innebandy, fotboll o.s.v. kan de ansöka om det ovannämnda understödet. Ansökningarna riktas till Styrelsen för Tekniska Föreningens i Finland, Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors. Närmare uppgifter ges av TFiF:s verksamhetsledare Britta Sunde.

Lediganslås två gånger per år. Fritt formulerade ansökningarna skickas per e-post till kansliet senast den 30 april och den 31 oktober.
Ansökan kan även skickas in elektroniskt till adressen stipendier@tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.