TFiF:s organisation

Tekniska föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet, som består av alla vid mötet närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Föreningsmötet sammankallas två gånger i året; 1.3 - 31.5 till årsmöte och 1.11 - 31.12 till valmöte.

Föreningens styrelse styr verksamheten och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför föreningen. Styrelsen väljs på valmötet.

Styrelsen tillsätter ett antal utskott med olika ansvarsområden. Utskotten är underställda styrelsen. Beroende på aktuella projekt tillsätter styrelsen speciella utskott och arbetsgrupper.

Inom föreningen verkar dessutom fackavdelningar, regionala avdelningar, specialavdelningar samt intressegrupper.

Parallellt med styrelsen verkar Tekniska Föreningens i Finland stiftelse. Tekniska Föreningens styrelse utser medlemmarna i stiftelsens styrelse.
Stiftelsens uppgift är att förvalta "TFiF-koncernens" hela förmögenhet. TFiF-huset vid Eriksgatan 2 i Helsingfors utgör basen för förmögenheten.
Stiftelsens stöder den svenskspråkiga ingenjörs - och arkitektkåren i Finland. Stiftelsen bidrar också till finansieringen av Tekniska föreningens verksamhet.

För att ekonomiskt understöda TFiFs verksamhet verkar också Tekniska Föreningens i Finland Garantiförening som en egen förening.